Netwerk Regenboog FNV

1 juli 2015: definitief einde van
‘enkele-feit-constructie’

“Hierbij bericht ik u dat het initiatiefvoorstel van wet van de leden Bergkamp, Van Ark, Yücel, Jasper van Dijk en Klaver tot wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling in verband met het annuleren van de enkele-feitconstructie in de Algemene wet gelijke behandeling (Kamerstuk 32 476) op 21 mei 2015 is bekrachtigd. De wet is op 10 juni 2015 bekendgemaakt in Staatsblad 2015, 200 en zal in werking treden met ingang van 1 juli 2015.”

 

 

Zo maakte minister Plasterk bekend dat de Algemene wet gelijke behandeling – eindelijk – is aangepast. De verantwoordelijke Kamerleden (boven in een slideshow) vertegenwoordigden een brede meerderheid in het parlement; christelijke partijen en PVV uitgezonderd.

Bij de totstandkoming van de Wet gelijke behandeling was enerzijds vastgelegd dat er geen indirecte discriminatie mag plaatsvinden op de arbeidsmarkt, maar anderzijds dat het verboden is om iemand te discrimineren vanwege ‘het enkele feit’ van diens seksuele gerichtheid. Die laatste formulering zette de deur open voor allerlei speculaties: “niet vanwege het enkele feit dat ze lesbisch is, maar wel omdat ze een vriendin heeft?” “Niet omdat hij biseksueel is, maar omdat hij twee partners naar het schoolfeest wil meenemen?” Bij de introductie van de wet is nooit klip en klaar geworden waarom deze formulering was gekozen; elke vorm van indirecte discriminatie was immers volgens dezelfde wet ook verboden.

Na vele jaren nationale kritiek en zelfs een standje vanuit Brussel over de formulering is vanaf 1 juli 2015 eindelijk de wet aangepast. Geen deuren op kieren meer die misschien toch bepáálde vormen van discriminatie mogelijk maken, geen vage grijze grensgebieden meer. Discriminatie mag niet. Althans niet in het publieke terrein. Hé hé. Nederland loopt een klein beetje minder achter.